Vår verksamhet

Våra kompetensområden

Vi fokuserar på hur hälso- och sjukvårdens resurser kan användas för att bidra till ett effektivt och jämlikt vårdutnyttjande samt förbättrad hälsa. Analyserna baseras på hälsoekonomisk teori och metod med avsikten att göra denna kunskap lättillgänglig för politiker, administratörer, sjukvården och allmänheten.

Vi bevakar hälsoekonomiska frågor och följer upp kostnader och effekter av interventioner eller reformer inom hälso- och sjukvården. Vi analyserar också konsekvenser av finansiering och organisation och studerar utvecklingen av kostnader, produktivitet, tillgänglighet samt hälsorelaterad livskvalitet. 

Kompetensområden

Här hittar du information om samt länkar till mer information om våra kompetensområden:

Hälsoekonomiska utvärderingar och budgetpåverkansanalyser 
Vi har kompetens i att granska och genomföra hälsoekonomiska utvärderingar av interventioner, både inom kliniska studier och baserat på beslutsmodeller. Vi genomför hälsoekonomiska utvärderingar och budgetpåverkansanalyser och bidrar med metodkompetens och underlag för beslut.

Utvärdering av reformer och interventioner 
Vi har kompetens inom metoder för att analysera fördelningsaspekter, listnings- och etableringsmönster samt kvalitets- och produktivitetsutveckling av vårdvalsreformer och andra organisatoriska interventioner.

Uppföljning och kartläggning med registerdata
Vi har kompetens i att göra analyser av individdata baserat på uttag från till exempel nationella patientregistret, demografiska data från Statistiska centralbyrån (SCB), nationella kvalitetsregister och Region Stockholms eget patientregister (VAL-databasen).

Patientrapporterade utfallsmått (PROM) och hälsorelaterad livskvalitet 
Vi har kompetens inom insamling, analys och användning av patientrapporterade utfallsmått (PROM) inom hälsoekonomiska studier men också inom rutinmässig hälso- och sjukvård.