Våra projekt

Information om våra pågående och avslutade projekt. Klicka på länkarna för mer information samt kontaktuppgifter. 

Hälsoekonomiska utvärderingar och budgetpåverkansanalyser

Hälsoekonomiskt stöd inom Nationellt system för kunskapsstyrning
Vi stöttar Region Stockholms arbete inom Nationellt system för kunskapsstyrning med hälsoekonomisk kompetens.

Hälsoekonomiska aspekter av dygnet-runt öppet mikrobiologisk laboratorium
StoCHE har fått i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att beräkna hur dygnet-runt öppet potentiellt kan leda till kostnadsbesparingar.

Kartläggning och uppföljning med registerdata

Kartläggning av hur ersättningar inom husläkaruppdraget och digital vård påverkat listning och vårdkonsumtionen
Vid vårdvalets införande genomfördes flera uppföljningar av effektivitet, produktivitet och fördelningsaspekter. De frågeställningar som behandlas i projektet avser hur den ekonomiska resursfördelningen per kommun/stadsdel utvecklats inom husläkarverksamhet i Stockholm mellan 2016-2020/21.

Uppföljning av prehospital styrning av äldre inom akutgeriatrik
Inom projektet genomförs en uppföljning för att belysa i vilken utsträckning det prehospitala beslutsstödet inneburit ett förändrat omhändertagande av akut sjuka äldre patienter med flera sjukdomstillstånd.

Hälsoekonomisk uppföljning av Diagnostiskt Centrum vid Södertälje sjukhus
Projektets syfte är att bedöma om Diagnostiskt Centrum (DC), en åtgärd för tidig upptäckt av cancer och andra allvarliga sjukdomar, leder till lägre vårdkonsumtion och kostnader, beskriva patientgruppens bakgrund samt kartlägga ledtider och vårdkonsumtion för patienter som påbörjat en utredning vid DC.