Systematiska översikter - en viktig metod för HTA

HTA Region Stockholm tillgängliggör samlad forskning genom systematiska översikter/evidenssynteser, som underlag för beslut inom hälso- och sjukvården. Vi bidrar även till den kontinuerliga internationella utvecklingen av metoder för att göra evidenssynteser.

Nedan visas stegen i en systematisk översikt för att till exempel bedöma nytta och risk med en intervention. Resultaten kompletteras vid behov av hälsoekonomiska analyser och etiska aspekter.

Steg 1 – avgränsning

När vi börjar arbeta med en fråga är första steget att strukturera den, d.v.s. att dela upp frågan i olika beståndsdelar. Det är viktigt att noggrant definiera beståndsdelarna som kan innefatta populationen, interventionen och dess jämförelse samt utfall.

Steg 2 – litteratursökning

I nästa steg tar informationsspecialisten fram en så heltäckande sökstrategi som möjligt för att hitta relevanta studier. För att undvika risken att artiklar missas använder vi oss av flera olika databaser.

Steg 3 – relevansbedömning

Urvalet av studier görs i flera steg och bygger på att två personer först oberoende av varandra bedömer studierna utifrån förutbestämda urvalskriterier varefter de gör en gemensam slutbedömning av om en studie ska ingå eller exkluderas.

Steg 4 – bedömning av risk för bias

Nästa steg i processen är att bedöma risken för att resultaten i de inkluderade studierna har snedvridits, det vill säga risken för bias samt att extrahera relevant data ur studierna.

Steg 5 – sammanvägning av resultat 

Nästa steg är att väga samman resultaten från de studier som utgör det vetenskapliga underlaget för ett utfall och bedöma om det går att dra några slutsatser om till exempel effekten av en intervention.

Steg 6 – bedömning av tillförlitligheten

Det sista steget i processen är att bedöma hur tillförlitligt det sammanvägda resultatet är, vilket kan bero på faktorer som den sammanvägda risken för bias, hur samstämmiga resultaten från de enskilda studierna är, hur lika studierna är den kontext man är intresserad av, om mängden data är tillräcklig samt om det finns en risk för publikationsbias.