Nonfigurativ illustration

HTA Region Stockholm

Aktuellt

Smärtlindring med NSAID vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) 

För personer med välkontrollerad IBD innebär en kortare kur med antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) möjligen ingen eller en försumbar riskökning för skov, något som det funnits en farhåga för bland kliniker. Slutsatsen kommer från en systematisk översikt genomförd av HTA Region Stockholm. För personer med högre risk för skov är resultaten mer osäkra då de kan innebära en eventuell kliniskt relevant riskökning. Resultaten bör beaktas när patienter och kliniker överväger NSAID som alternativ till exempelvis morfinpreparat. Ta del av den systematiska översikten.

Fysisk aktivitet på recept (FaR) och effekt på läkemedelskonsumtion

Det finns flera publicerade systematiska översikter som undersökt effekten av rådgivande samtal och fysisk aktivitet vid diabetes eller högt blodtryck. Ingen av dem har tittat specifikt på läkemedelsanvändning eller annan resursanvändning inom hälso- och sjukvården, de ger dock en indikation på om sådana studier finns.

HTA Region Stockholm har kartlagt tidigare publicerade systematiska översikter och gör bedömningen att det i dagsläget finns för lite forskning publicerad på området för att det ska vara meningsfullt med en ny systematisk översikt med fokus på läkemedelsanvändning. Ta del av den kartläggande översikten. 

Bidrar till en evidensbaserad hälso- och sjukvård

HTA Region Stockholm är ett centrum för oberoende utvärdering av det vetenskapliga underlaget för metoder och processer inom vården. På engelska kallas det Health Technology Assessment (HTA). En HTA-analys kan belysa nytta, risker samt hälsoekonomiska och etiska aspekter av utvärderade metoder och ger därigenom stöd för prioritering och beslutsfattande om vårdens utformning.

Ställ en fråga

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvård inom sjukvårdsregion Stockholm-Gotland har möjlighet att ställa en fråga till HTA Region Stockholm. 

Ställ en fråga

Systematiska översikter

HTA Region Stockholm tillgängliggör samlad forskning genom systematiska översikter/evidenssynteser, som underlag för beslut inom hälso- och sjukvården. Vi bidrar även till den kontinuerliga internationella utvecklingen av metoder för att göra evidenssynteser.

Så arbetar vi