Nonfigurativ illustration

HTA Region Stockholm

Aktuellt

Diagnostik vid misstänkt kronisk kranskärlssjukdom

Patienter med misstänkt kronisk kranskärlssjukdom utreds i dagsläget med arbetsprov. En fråga som lyfts fram är om dessa patienter i stället borde remitteras direkt till DT kranskärl från vårdcentralen. Vår systematiska översikt visar att detta troligtvis inte skulle leda till någon betydelsefull effekt på antalet hjärtinfarkter eller överlevnad på upp till två års sikt. Däremot är det oklart vad effekten skulle bli på längre sikt och om DT kranskärl kan anses vara en kostnadseffektiv användning av resurser jämfört med arbetsprov. En bidragande faktor till att vi inte ser några betydande effekter är att dessa patienter har en låg risk för kardiovaskulära händelser. I Region Stockholm remitteras i dagsläget ca 20 000 patienter till arbetsprov varje år. Vår budgetpåverkansanalys visar att om man skulle välja att ersätta alla dessa arbetsprov med DT kranskärl skulle den beräknade kostnaden uppgå till drygt 500 miljoner kronor i en stegvis övergång på tre år. Ta del av rapporten.

Instillationsbehandlingar vid överaktiv blåsa

Överaktiv blåsa är en samlingsdiagnos för störningar i fyllnad och tömning av urinblåsan. Instillationsbehandlingar, som innebär att ett preparat instilleras i urinblåsan via en kateter, ses ibland som ett behandlingsalternativ när grundbehandlingen inte ger tillräcklig effekt. I denna rapport visar vi genom en systematisk översikt, att effekterna av instillationsbehandlingar är osäkra. Övergripande indikerar resultaten inga till små effekter jämfört med placebo. Vidare har vi i rapporten kartlagt att omkring 500–600 patienter årligen behandlas med instillationsbehandlingar i Region Stockholm, vilket är en mycket liten andel av alla personer med överaktiv blåsa. Om dessa behandlingar ges bör de i möjligaste mån göras inom ramen för forskningsstudier och effekterna hos den enskilda patienten behöver följas upp för att säkerställa att behandlingen inte gör mer skada än nytta. Ta del av rapporten

Bidrar till en evidensbaserad hälso- och sjukvård

HTA Region Stockholm är ett centrum för oberoende utvärdering av det vetenskapliga underlaget för metoder och processer inom vården. På engelska kallas det Health Technology Assessment (HTA). En HTA-analys kan belysa nytta, risker samt hälsoekonomiska och etiska aspekter av utvärderade metoder och ger därigenom stöd för prioritering och beslutsfattande om vårdens utformning.

Ställ en fråga

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvård inom sjukvårdsregion Stockholm-Gotland har möjlighet att ställa en fråga till HTA Region Stockholm. 

Ställ en fråga

Systematiska översikter

HTA Region Stockholm tillgängliggör samlad forskning genom systematiska översikter/evidenssynteser, som underlag för beslut inom hälso- och sjukvården. Vi bidrar även till den kontinuerliga internationella utvecklingen av metoder för att göra evidenssynteser.

Så arbetar vi