Ekonomiska kriser kan leda till ökning i självmord

Faktablad

2022

Psykiatri, Forskning och utveckling, Närakut, SLSO, Psykiatriforskning , STEP-UP

En sammanställning av vetenskaplig litteratur där man undersökt ekonomiska krisers påverkan på självmord.

Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) och Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) har i ett samarbetsprojekt sammanställt vetenskaplig litteratur om självmord och ekonomiska kriser. Syftet var att öka kunskaper om eventuella effekter av covid-19-pandemin på arbetsrelaterade faktorer och självmord.

Över lag följs ekonomiska kriser av ökade självmord i den arbetsföra befolkningen och främst bland män. Påverkan på specifika yrkesgrupper varierar beroende på vilket land som undersökts. Ett par studier indikerar att en större satsning på välfärd i vissa länder tyckts dämpa den negativa effekten på självmord. Exempelvis har detta observerats i de skandinaviska länderna. Det är dock svårt att dra slutsatser om vilken komponent eller vilken kombination av komponenter som bidrog till denna effekt.

Internationell forskning och tidigare rapporter från NASP har inte rapporterat en ökning av självmord till följd av covid-19-pandemin. Hur pandemin i fortsättningen kommer att påverka självmordstalen i Sveriges befolkning är oklart, men det finns tidigare forskning som indikerar att självmordstalen kan komma att öka efter pandemins slut.

NASP rekommenderar ett fortsatt arbete med, och ökad implementering av, självmordspreventiva åtgärder. Insatser för att dämpa effekterna av arbetslöshet och förlust av annan inkomst samt riktat stöd till individer med låg anställningstrygghet anses vara viktiga angreppssätt för att undvika negativa konsekvenser av pandemin. På respi.se finns aktuell kunskap om självmord och självmordspreventiva insatser. RESPI tillhandahåller även resurser som kan användas i det självmordspreventiva arbetet.