Stör Döden - Utbildningsmaterial för lärare

Antalet självmord minskar bland vuxna, men ökar hos unga. Skolor frågar ofta om hur de kan bli bättre på att samtala om självmord och psykisk ohälsa med sina elever. Därför har Suicide Zero, Mind, SPES och NASP, i samarbete med skolpersonal, tagit fram ett utbildningsmaterial om psykisk ohälsa och självmord för lärare på högstadiet och gymnasiet.

Som lärare kommer man ofta i kontakt med elever som mår psykiskt dåligt och syftet med utbildningen är att stötta lärare i arbetet med elevernas psykiska hälsa. Fokus ligger på att skapa trygghet i de samtal man som lärare ofta utför med sina elever, samt ge större kunskap kring psykisk ohälsa och självmord. Förslag på hur man kan arbeta förebyggande på andra sätt ges också. 

Implementering

Utbildningen tar cirka 60 minuter att genomföra, är helt digital samt självinstruerande. Den består av fem delar och utgår från intervjuer, interaktiv film samt tips- och checklistor

En individuell lärare kan genomföra utbildningen och på så sätt förhoppningsvis få med sig nya tankar, kunskap och strategier samt större trygghet i arbetet med elevernas psykiska hälsa. Utbildningen är dock mest användbar om det ges möjlighet att processa materialet och diskutera med andra, som en del av det kollegiala arbetet, med tillfälle till gemensam reflektion.

Regioner, kommuner och skolor ser olika ut och arbetar på olika sätt med elevernas psykiska hälsa. Ur ett större perspektiv kan utbildningen användas på olika sätt och fylla olika funktioner beroende på kontext.

Rekommendationen är att använda utbildningen som en del i ett strukturerat arbete med och sätter det i relation till övrigt lokalt/regionalt arbete med elevernas psykiska hälsa.

Länk till utbildningen
Stör Döden - Utbildning

Om projekt Stör Döden

Bakgrunden till projektet Stör Döden är att Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) fick i uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen att tillsammans med  organisationerna Mind, Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd (SPES) och Suicide Zero utarbeta förslag till gemensamma självmordspreventiva insatser. Stör Döden har tidigare lanserat två informationskampanjer, som främst riktat sig mot män, och som belyst vikten av att våga prata om hur vi själva mår men också om vi märker att någon i vår närhet kanske har det svårt. 

Samarbetspartners

Mind
Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd (SPES)
Suicide Zero

Informationsansvarig: NIklas Andersson