Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) - Äldre

Denna satsning på Första hjälpen till psykisk hälsa (äldre) är en tvådagarsutbildning som vänder sig till dig som arbetar som biståndshandläggare i Stockholms län. Målet med kursen är att öka kunskapen kring att förstå, upptäcka och tolka tecken på psykisk ohälsa hos äldre.

Mental Health First Aid (MHFA), på svenska benämnt Första hjälpen till psykisk hälsa, är ett utbildningsprogram utvecklat i Australien avsett för allmänheten. I Sverige har den kommit att användas av personer som i sitt arbete möter människor i behov av olika insatser, exempelvis personal inom äldreomsorgen. Tanken bakom ­utbildningsprogrammet är snarlik den vid fysisk Första hjälpen-utbildning: Att ge kursdeltagaren sådana kunskaper som tillåter denne att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp.

Första hjälpen till psykisk hälsa – äldre är utarbetat i Sverige med fokus på bemötandet av äldre personer. Kursen innehåller svenska filmer, utbildningsmaterial samt utgår ifrån svenska förhållanden. Nu görs ytterligare en förstärkning och profilering riktat till biståndshandläggare.

Satsning Region Stockholm

Denna satsning på Första hjälpen till psykisk hälsa - Äldre är specifikt riktad mot dig som arbetar som biståndshandläggare i Stockholms län. Inom denna satsning kommer utbildningen och dess insatser ställas i relation till biståndshandläggarens arbetsuppgifter och ansvar till exempel möjligheten att kombinera arbetsmodeller som Individens behov i Centrum (IBIC) och Samordnad Individuell Plan (SIP).

Utöver kurslitteraturen är kursen kostnadsfri för biståndshandläggare som är  verksamma i Stockholms län. För mer information och anmälan se längre ner under Kurstillfällen.

Kursinnehåll

Första hjälpen till psykisk hälsa – Äldre är en 14-timmarskurs fördelad över två dagar som behandlar åldrande och olika kristillstånd som är vanliga hos äldre personer. Kursens mål är att vidga kunskapen om psykisk ohälsa bland äldre personer men syftar inte till att kunna ställa diagnoser utan på att förstå, upptäcka och tolka tecken på psykisk ohälsa. 

Innehållet och syftet är snarlikt Första hjälpen till psykisk hälsa – Äldre men där det grundläggande innehållet, kunskaperna och handlandet också ställs i relation till en biståndshandläggares arbete och ansvar att identifiera behov och fatta beslut om insatser. Ett exempel på detta är att behoven för en äldre person med någon form av depressionssjukdom ofta kräver insatser från socialtjänsten. Det kan handla om stöd i vardagen, upprätthålla funktioner och återhämtning. Det kräver också att insatserna behöver vara flexibla. Även förebyggande insatser har stor betydelse för äldre personer välbefinnande och hälsa.

I kursen behandlas teman såsom olika psykiatriska tillstånd exempelvis demenssjukdomar, Parkinsons sjukdom, konfusion/delirium samt matproblem och undernäring. Fokus i programmet är, som i övriga MHFA-kurser, handlingsplanen och bemötandet av en äldre person med tydliga problem. Som Första hjälpare får du lära dig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. Kursen lär ut en handlingsplan samt var det lokalt går att söka professionell hjälp. I kursen ingår träningsmoment såsom gruppövningar, rollspel, diskussion och åskådliggörande filmer.

Introduktionsfilm

​ ​

MHFA kurstillfällen 2024

MHFA till biståndshandläggare

2024:

 • 10 - 11 septmeber
  Plats: Stockholm, lokal kommer att annonseras
  ANMÄLAN
 • 23 - 24 oktober
  Plats: Stockholm, lokal kommer att annonseras
  ANMÄLAN
 • 20 - 21 november
  Plats: Stockholm, lokal kommer att annonseras
  ANMÄLAN
 • 4 - 5 december
  Plats: Stockholm, lokal kommer att annonseras
  ANMÄLAN

2025:

 • 23 - 24 januari
  Plats: Stockholm, lokal kommer att annonseras
  ANMÄLAN

MHFA till anhörigkonsulenter:

 • 9 - 10 oktober
  Plats: Stockholm, lokal kommer att annonseras
  ANMÄLAN