Kärleken är den bästa kicken: en kurs i förebyggande hälsovård

En utbildning för att förebygga psykisk ohälsa med utgångspunkt i filmen "Kärleken är den bästa kicken".

Målgrupper
Personal på högstadie- och gymnasieskolor, på ungdomsmottagningar och regionala ungdomscentra och övriga som bedriver organiserad verksamhet för ungdomar.

Kursmål

Kursens huvudsyfte är att förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa, mobbning och ytterst självmord bland elever samt att lära dem hantera kriser, ångest, depression och självmordstankar och därmed öka deras självkänsla.

Kursen ska vidare medverka till att:

 • Ge kunskaper om medicinska, psykosomatiska och psykiska symtom
 • Ge information om olika faktorer som ligger till grund för ungdomars självmordstankar, självmordshandlingar och försök
 • Ge information om depressionens kännetecken bland ungdomar
 • Ge information om olika behandlingsmetoder samt hur personalstöd, lärarstöd och kamratstöd kan byggas upp
 • Att förbereda utbildningsverksamhet bland föräldrar och elever inom ovanstående områden med utgångspunkt från filmen

Innehåll

 • Statistisk beskrivning kring hur situationen ser ut för ungdomar i Sverige jämfört med internationella data.
 • Depressionens igenkänningstecken hos barn och ungdom.
 • Hur stress, mobbning, identitet påverkar ungdomars psykiska hälsa.
 • Ungdomars självmordstankar, självmordshandlingar och självmordsförsök utifrån olika sårbarhetsmodeller, samt självmordsrisker hos ungdom.
 • Vad skolan och/eller andra personalgrupper kan göra efter ett självmordsförsök samt förebyggande åtgärder i form av olika handlingsplaner.

Undervisning

Utbildningen omfattar 1½ dag. Utgångspunkten är filmen "Kärleken är den bästa kicken". Innehållet i kursen kommer att förmedlas genom föreläsningar och gruppdiskussioner. Undervisningen är problembaserad och utgår från deltagarnas egna erfarenheter av tonåringar och deras psykiska ohälsa. För att på bästa sätt tillgodogöra sig innehållet och även få möjlighet att arbeta med undervisningsmaterialen inom den egna verksamheten, rekommenderas att minst två personer från samma arbetsplats deltar i utbildningen. Vi rekommenderar även att någon utbildningsansvarig vid skolan deltar för att momentet lättare skall kunna införlivas i de olika programmen.

Möjligheten att tillgodogöra sig utbildningen och tillämpa erfarenheterna inom den egna verksamheten ökar om deltagarna tar del av den rekommenderade litteraturen.

Pris

Kursen kostar 4500 SEK exkl. moms/deltagare. Vill man efter genomgången kurs köpa filmen kostar den 200kr.

Upplägg

Dag 1: 9 - 17

Presentation av kursen och dess upplägg
Statistiska uppgifter - teorier - sårbarhet - orsaker till självmord och självmordshandlingar
Filmvisning och uppföljning av filmen
Pedagogiska handlingsprogram i förebyggande syfte - personalstöd, lärarstöd och kamratstöd

Dag 2: 9 - 13

Självmord ur en anhöriges perspektiv via film
Depression och medicinsk behandling vid depression
Kompletterande information

Litteratur

 • Almqvist, K, Norlén, A. & Tingberg, B, (2019) Barn, unga och trauma. Natur och Kultur
 • Alin Åkerman, B (2002) Hur upptäcker vi sårbara elever. Nationellt centrum för suicidforskning och prevention
 • Alin Åkerman, B & Ramberg, I-L (2008) Rapport kring viktiga åtgärder för att stärka unga vuxnas psykiska hälsa. Nationellt centrum för suicidforskning och prevention
 • Alin Åkerman, B (2009) Sårbara ungdomar med risk för självmordshandlingar. Nationellt centrum för suicidforskning och prevention
 • Björk, H & Alin Åkerman, B. (2010) Skolprojektet. Nationellt centrum för suicidforskning och prevention
 • Brent, D I., m.fl. (2013) Deprimerade och självmordsnära tonåringar – en praktisk vägledning i bemötande och behandling. Studentlitteratur
 • Gagnér Jennesteg (red) (2018) Handbok för livskämpar. Till dig som inte vet om du orkar leva. Bokförlag libris
 • Höckerstrand, I. & Hallberg, S. (2019) Vi borde vara lyckliga. Bokförlaget Forum
 • Morris Nilsson, M. (2017) Det kan bli bättre
 • Nyberg, UK (2018) Suicidprevention i praktiken. Natur och Kultur
 • Olsson, G. (2013) Depressioner i tonåren: ung, trött och ledsen. Gothia
 • Svirsky, L (2012) Rädslor, fobier och nedstämdhet hos barn och unga- fakta, bemötande, behandling. Gothia

(Rapporter utgivna vid Nationellt centrum för suicidforskning finns att laddas ner på hemsidan: www.ki.se/nasp under forskning - publikationer vid NASP)

Utbildningstillfälle 2023
Inget datum annonserat ännu för 2023.

Anmälan
Anmälan måste ske per e-post nasp@ki.se. Speciell anmälningsblankett behövs inte.

Kursledare och kontaktperson

Britta-Alin Åkerman

Telefon: 0707409856

E-post: britta.alin-akerman@ki.se