Sömbrist kopplat till depression och suicidtankar bland ungdomar

2023

Theresa Lemke

Psykiatri, Forskning och utveckling, Närakut, SLSO, Psykiatriforskning , STEP-UP

Studien som återges i detta fakta hade som syfte att titta på sambandet mellan sömn och både depression och suicidtankar bland högstadieelever i Stockholms län.

I studien ingick högstadieelever från 116 skolor i Stockholms län. Eleverna ombads att ge information om sina sänggåendetider och uppvakningstider, vilka användes för att bestämma deras sömntid både på skoldagar och helger, samt deras preferens gällande sömnens tidpunkt (kronotyp). Förutom att rapportera om sina sömnvanor fick de också svara på frågor om deras upplevda sömnkvalitet, depressiva symtom och självmordstankar.

- Huvudresultatet från studien är att ungdomar med kort sömnlängd under skoldagar och dålig sömnkvalitet löper högre risk att drabbas av depression och självmordstankar. Nästan hälften av ungdomarna i denna studie sov mindre än 8 timmar på vardagar, vilket understryker behovet av insatser som syftar till att främja sömn hos ungdoma, säger korresponderande författare Theresa Lemke vid NASP.