Hälsoekonomiska utvärderingar och budgetpåverkansanalyser

Ett av våra främsta kompetensområden är hälsoekonomiska utvärderingar. Vi granskar och genomför hälsoekonomiska utvärderingar av interventioner, både inom kliniska studier och baserat på beslutsmodeller. Vi genomför hälsoekonomiska utvärderingar och budgetpåverkansanalyser och bidrar med metodkompetens och underlag för beslut.

I nuläget arbetar vi bland annat med hälsoekonomiska utvärderingar av egentestning för klamydia och gonorré, screening för prostatacancer, vaccin samt av de interventioner som ingår i personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Vidare har vi uppdrag i olika metodfrågor. Det kan handla om vilka kostnader och effekter som bör ingå i hälsoekonomiska utvärderingar eller vilka utfallsmått som bör användas för hälsoekonomiska utvärderingar.

Vad är en hälsoekonomisk utvärdering och en budgetpåverkansanalys?

I en hälsoekonomisk utvärdering jämförs kostnader och effekter för två eller flera alternativ för att utvärdera vilka alternativ som är kostnadseffektiva, det vill säga, om kostnaderna är rimliga i förhållande till effekten. De hälsoekonomiska utvärderingarna kan utgöra underlag för beslut om allokering av resurser inom hälso- och sjukvården och på så sätt bidra till en effektiv användning av vårdens begränsade resurser. I en budgetpåverkansanalys analyseras förväntade förändringar i en eller flera budgetar vid införande av en åtgärd.