Hälsoekonomiskt stöd inom Nationellt system för kunskapsstyrning

Vi stöttar Region Stockholms arbete inom Nationellt system för kunskapsstyrning med hälsoekonomisk kompetens. Vi har bland annat bidragit med hälsoekonomisk kompetens i arbetet med att utveckla och/eller beskriva konsekvenserna av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för sepsis, jättecellsarterit (GCA), reumatoid artrit (RA), stroke/TIA och svårläkta sår. I uppdraget ingår att söka efter och granska hälsoekonomisk litteratur samt att göra kostnadseffektivitetsanalyser och budgetpåverkansanalyser.

Vi har även initierat ett nätverk, ”Hälsoekonomiskt nätverk för kunskapsstyrning”, för hälsoekonomer som arbetar med kunskapsstyrning på uppdrag av regionerna. Nätverket syftar till att främja ett gemensamt hälsoekonomiskt förhållningssätt inom Nationellt system för kunskapsstyrning samt erbjuda en plats för hälsoekonomisk kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Kontaktperson
Emelie Heintz