Uppföljning av prehospital styrning av äldre inom akutgeriatrik

Inom prehospital vård (ambulanssjukvård) fanns tidigare en tradition att alla patienter transporterades till akutmottagningar oavsett vilket vårdbehov patienten hade. Det innebar att patienten i normalfallet skjutsades till närmsta akutmottagning utan koordinering av patientens hälsoproblem och sjukhusets specialisering av vård.

Sedan ett antal år har ambulanssjukvården inom Region Stockholm utvecklat beslutsstöd där beslut om vart patienten ska köras tas redan i ambulansen. En viktig del i förändringen har berört äldre personer (65+ år) med lätta eller kroniska sjukdomstillstånd. Beroende på bedömning av deras hälsotillstånd kan dessa patienter transporteras direkt till specialistsjukvården istället för att hamna på en akutmottagning. Inom projektet genomförs en uppföljning för att belysa i vilken utsträckning det prehospitala beslutsstödet inneburit ett förändrat omhändertagande av akut sjuka äldre patienter med flera sjukdomstillstånd.

Kontaktperson 
Sofi Varg