Kartläggning av hur ersättningar inom husläkaruppdraget och digital vård påverkat listning och vårdkonsumtionen

Inom den hälsoekonomiska gruppen genomfördes vid vårdvalets införande flera uppföljningar av effektivitet, produktivitet och fördelningsaspekter. Mot bakgrund av att ersättningsmodellen för husläkaruppdraget har genomgått flera ändringar under de senaste åren finns behov att komplettera tidigare studier. Med de senaste versionerna har den fasta ersättningen till vårdgivarna ökat som andel av den totala ersättningen. Sedan flera år ingår även olika behovsindex i ersättningen.

De frågeställningar som behandlas i projektet avser hur den ekonomiska resursfördelningen per kommun/stadsdel utvecklats inom husläkarverksamhet i Stockholm mellan 2016-2020/21. I analysen utgår vi från ett produktionsperspektiv, det vill säga att resursfördelning mellan områden baseras på var vården produceras och inte på området där den listade befolkningen bor. Ett delsyfte är även att kartlägga vilken betydelse det så kallade CNI-indexet har för fördelning av resurser.

Kontaktperson 
Clas Rehnberg