Kartläggning av digital vårdkonsumtion för personer med psykisk ohälsa

Utvecklingen av digitala vårdkontakter visar en kraftig expansion under senare år inom främst primärvården men även den specialiserade öppenvården inklusive psykiatrisk vård. Tidigare studier inom primärvården har visat på stora skillnader mellan olika patientgrupper. Projektet är en utveckling av tidigare arbete vid StoCHE samt enheten för psykisk hälsa inom Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES). Genom att kombinera den kunskap och erfarenhet som finns från tidigare arbeten är avsikten att med registerdata kartlägga vårdkonsumtionsmönstret för personer med psykiatriska tillstånd inom primärvården och psykiatrins öppenvård.

I projektet analyseras konsumtionsmönster (somatisk och psykiatrisk vård) inom fysisk vård och digital vård för patienter med paykiatriska tillstånd. I analysen redovisas utvecklingen och fördelningen av digitala och fysiska vårdkontakter för olika psykiatriska diagnosgrupper. Projektet syftar även till att jämföra vårdkonsumtion hos patienter med psykiatriska tillstånd med befolkningen i stort.

Kontaktperson
Kinza Degerlund Maldi