Patientrapporterade utfallsmått (PROM) och hälsorelaterad livskvalitet

När det gäller patientrapporterade utfallsmått (PROM) har vi kompetens inom insamling, analys och användning av dessa mått inom hälsoekonomiska studier men också inom rutinmässig hälso- och sjukvård. Fokus är på mätning och/eller värdering av hälsorelaterad livskvalitet med mått som time trade-off (TTO), standard gamble (SG), EQ-5D, SF-6D och Health Utilities Index (HUI). Vi kan till exempel bidra med kompetens när det gäller att utvärdera instrumentens validitet i olika patientpopulationer samt rådgivning när det gäller val av utfallsmått för barn och vuxna. Inom våra projekt samarbetar vi med nationella kvalitetsregister samt EuroQol Research Foundation.