Hälsoekonomisk uppföljning av Diagnostiskt Centrum vid Södertälje sjukhus

Projektets syfte är att bedöma om Diagnostiskt Centrum (DC), en åtgärd för tidig upptäckt av cancer och andra allvarliga sjukdomar, leder till lägre vårdkonsumtion och kostnader, beskriva patientgruppens bakgrund samt kartlägga ledtider och vårdkonsumtion för patienter som påbörjat en utredning vid DC.

Resultaten från den första delen av projektet visar att en dominerande andel av patienterna som remitterades till DC hade oklara och diffusa symptom, men samtidigt ett högt tidigare vårdutnyttjande och större sjuklighet än den generella befolkningen. Vad gäller ledtid för utredning så uppfylldes målet om 16 arbetsdagar för 75 procent av cancerpatienterna. Vid en jämförelse med nationellt ställda mål noteras att DC-patienternas ledtider i majoriteten är alltför långa. Fördröjningen sker i huvudsak i perioden efter diagnos och till start av behandling, vilket ligger utanför DC:s kontroll. Vid jämförelse av cancerpatienter som utretts vid DC med en matchad kontrollgrupp framgick relativt små skillnader.

Gällande vårdkonsumtion finns indikationer på att DC-patienter i större utsträckning erhåller insatser inom öppenvård medan kontrollgruppen har en större konsumtion av slutenvård. Skillnaderna skulle delvis kunna förklaras av variationer i sjuklighet mellan grupperna.

Kontaktperson
Clas Rehnberg