Uppföljning och kartläggning med registerdata

Ett centralt område där vi innehar kompetens är analys av registerdata. Inom detta område kan vi göra analyser av individdata baserat på uttag från till exempel nationella patientregistret, demografiska data från Statistiska centralbyrån (SCB), nationella kvalitetsregister och Region Stockholms eget patientregister (VAL-databasen).

I nuläget arbetar vi med registerdata för att följa upp vårdvalsreformer samt utvecklingen av prehospital vård. Genom att samköra registerdata har vi möjligheter att med statistiska modeller erhålla mer rättvisa jämförelser och robusta resultat. Det ger möjligheter att justera för skillnader i patientsammansättning och andra behovsindikatorer. Tillgången till registren har förbättrat möjligheterna för mer avancerade analyser av jämlik vård och produktivitet. Inom digital vård har vi bland annat undersökt avlastningseffekterna av digitala besök.