Främjande av hälsosamma livsstilar för att förbättra psykisk hälsa

Att förebygga psykiska sjukdomar och besvär är avgörande för att främja psykiskt välbefinnande och minska risken för återfall. Detta kräver systematisk implementering på både lokal och nationell nivå. Evidensbaserade förebyggande strategier, när de införs tidigt i livet, kan avsevärt förbättra hälsoutfall kopplade till psykisk hälsa. Genom samordnade insatser kan vi främja mer motståndskraftiga samhällen och minska den totala bördan av psykiska sjukdomar och besvär.

Detta initiativ, som är ett samarbete mellan Karolinska Institutet (KI) och World Psychiatric Association (WPA), föreslår ett tillvägagångssätt för att förstå och utnyttja fysisk aktivitets roll i att förbättra social interaktion och förbättra den psykiska hälsan hos olika populationer: personal inom psykiatrin, patienter inom psykiatrin och allmänheten. 

Allmänheten har alltmer erkänt betydelsen av ett hälsosamt liv. Ett växande antal individer deltar i regelbunden fysisk aktivitet och strävar medvetet efter att göra hälsosammare livsstilsval. Medan den bredare allmänheten erkänner fördelarna med en hälsosam livsstil, är dess fulla potential inom psykiatrin fortfarande outnyttjad. Denna koppling beror ofta på patienters brist på kunskap om att anta och upprätthålla hälsosamma vanor. Många har inte konkreta exempel eller förebilder i hem eller skola som illustrerar effektivt införande av fysisk aktivitet i dagliga rutiner. Därför är detta initiativ inriktat på att öka betoningen på fysisk aktivitet bland personal och patienter inom psykiatrin samt allmänheten.

Tre videor, baserade på Braining-projektet, har producerats för att vägleda både personal och patienter inom psykiatrin om betydelsen av daglig fysisk aktivitet och goda näringsvanor. Dessa videor, som är framtagna vid KI, ger riktlinjer och rekommendationer för att integrera övningar av varierande intensitet i dagliga rutiner under 3–5 minuter. Att engagera både personal och patienter inom psykiatrin i gemensamma fysiska aktiviteter kan stärka relationer, främja delade upplevelser, förbättra kommunikationen, öka empatin, minska hierarkier och övergripande förbättra fysisk och psykisk hälsa. 

De producerade videorna har lagts upp på WPA:s webbplats som en del av ett bibliotek med hälsosamma livsstilar, vilket gör dem tillgängliga för kollegor världen över. Dessa resurser kan laddas ner för inspiration och tillämpning i daglig psykiatrisk praxis. Medlemmar i WPA från alla kontinenter uppmuntras också att dela korta videor som lyfter fram deras initiativ för att främja hälsosamma livsstilar hos patienter. Detta initiativ syftar till att förbättra samarbeten, kulturell medvetenhet och inkludering av alla WPA:s medlemsföreningar och KI. 

Genom riktad forskning och programutveckling kommer detta projekt att utforska och implementera de mest effektiva sätten att använda fysisk aktivitet som en katalysator för social interaktion och förbättrad psykisk hälsa hos dessa olika grupper. Det slutliga målet är att etablera en omfattande förståelse för hur motion kan vara en grundläggande komponent i hälsosamma sociala relationer och övergripande välbefinnande. Den fullständiga forsknings- och handlingsplanen finns på WPA – Action Plan 2023–2026.