Listen

Publikationer

Här kan du ta del av våra rapporter och faktablad.

Filtrering

Visar 6 dokument

Sorterar på: Publikationsår

Bokstavsordning
Publikationsår

2024

Natalie Raderius

Studien som återges i detta faktablad gjordes i samarbete med Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) och analyserade sambandet mellan skärmtid på sociala medier, ångest och självkänsla hos högstadieflickor i Stockholms län.

Se mer

2023

Theresa Lemke

Studien som återges i detta fakta hade som syfte att titta på sambandet mellan sömn och både depression och suicidtankar bland högstadieelever i Stockholms län.

Se mer

2023

Sebastian Hökby

Denna studie undersökte om längre skärmtid var förknippat med ökande depressionsnivåer via en minskad benägenhet att hantera stress genom problem- och emotionsfokuserad coping.

Se mer

2022

Sebastian Hökby

Resultat från en enkätdatainsamling som utfördes i 116 skolor i Stockholms län mellan åren 2016-2019. Målgruppen är främst beslutsfattare och intressenter inom Stockholms län som har inflytande över unga personers hälsa.

Se mer

2022

Michael Westerlund, Hanna Nilsson

Statens medieråd har i samarbete med NASP tagit fram en forskningsöversikt med fokus på självmord, internetbaserad kommunikation om självmord.

Se mer

2022

En sammanställning av vetenskaplig litteratur där man undersökt ekonomiska krisers påverkan på självmord.

Se mer

1/1