Historik

NASP:s historiska bakgrund sträcker sig tillbaka till år 1977 då docent Ruth Ettlinger väckte en motion inom Stockholms läns landsting (nuvarande Region Stockholm) angående förebyggande åtgärder mot självmord och självmordsförsök.

Ruth Ettlinger var docent i psykiatri samt självmordsprevention och en förgrundsgestalt för det självmordspreventiva arbetet, både inom och utanför psykiatrin. Ruth Ettlinger var bidragande i att bygga upp den första självmordspreventiva forskningen i Sverige och var med och startade den internationella organisationen för självmordsprevention som sedermera kom att heta International Association for Suicide Prevention (IASP). 

Ettlingers motion väckte intresse inte enbart på det lokala planet, utan även i Sveriges Riksdag. Flera riksdagsmän har under årens lopp i sina motioner givit uttryck i sina motioner för behovet att något måste göras för de människor som kommer i så svåra livssituationer att den sista förtvivlade lösningen, nämligen självmord, aldrig skall bli aktuell. 

NASP:s verksamhet startades 1993 med anledning av ett politiskt beslut i Stockholms läns landsting om att antalet självmord i länet skulle sänkas med 25 procent. Det första uppdraget var att anordna en självmordspreventiv utbildning för den psykiatriska vården.

År 1994, på initiativ av riksdagens socialutskott och efter riksdagens beslut, grundades genom ett avtal mellan Stockholms läns landsting och IPM – Institutet för Psykosocial Medicin (numera Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet) – ett Nationellt och Stockholms läns landstings centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa.