Regionala och nationella faktorer förknippade med självmord över tid i Sverige

I Sverige tar fyra personer sitt liv varje dag. Därför är det viktigt att identifiera riskfaktorer för att främja förebyggande strategier. Sådana strategier kan sträcka sig från riskförebyggande arbeten riktade till enskilda individer, till bredare självmordsförebyggande policys på nationell nivå. Utifrån det senare är det därför viktigt att identifiera riskfaktorer ur ett bredare perspektiv, såsom på kommunal, regional eller nationell nivå, för att belysa sociala och kontextuella riskfaktorer.

Syftet med det här projektet är att identifiera bredare sociala och kontextuella bestämningsfaktorer på nationell och regional nivå. Med hjälp av offentligt tillgängliga regionala och kommunala data (t.ex. från Socialstyrelsen eller Statistiska centralbyrån) undersöker detta projekt relationen mellan ekonomiska, socio-demografiska och hälso- och sjukvårdsrelaterade variabler, såsom tillit till hälso- och sjukvårdssystemet, och om dessa är kopplade till förändringar i självmordstal över tid. 

Att komplettera sådana studieresultat med befintlig kunskap om riskfaktorer på individnivå kan vara av värde då det kan hjälpa till att säkerställa effektiv planering och samordning av nationella, regionala och kommunala självmordsförebyggande strategier.