Samhällsekonomiska kostnader för suicid

För närvarande pågår två forskningsprojekt på NASP som undersöker de samhällsekonomiska kostnaderna för suicid. Det ena projektet fokuserar på produktivitetsbortfall som uppstår när någon dör i självmord, medan det andra projektet undersöker de samhällsekonomiska kostnaderna för suicidhandlingar, obehöriga spårbeträdanden och personpåkörningar på den statliga järnvägen.

Produktivitetsbortfall avser minskningen i produktivitet som uppstår när en individ inte kan utföra sina arbetsuppgifter på grund av olika faktorer. Det kan inkludera förlorad arbetstid på grund av sjukdom, olyckor, ineffektiva arbetsmetoder eller andra hinder. I en pågående studie undersöker vi kostnaderna för samhället när en person dör i självmord.

På den statliga järnvägen dör cirka 70 personer i självmord, och ytterligare ett antal skadas allvarligt på grund av suicidhandlingar. När en olycka inträffar eller när någon beträder spårområdet, stoppas tågtrafiken, vilket leder till betydande förseningar på järnvägen. Både dödsfall och skador innebär kostnader för samhället. Dessutom påverkar förseningar även personer som reser med tåg.

Studien “Samhällsekonomiska kostnader för suicidhandlingar, obehöriga spårbeträdanden och personpåkörningar på järnvägen” finansieras av Trafikverket. Syftet med projektet är att ge underlag för åtgärder på järnvägen baserat på samhällsekonomiska kalkyler. Detta är en förutsättning för ett effektivt arbete med att minska antalet skadehändelser (räddade liv) och förbättra järnvägens punktlighet (färre förseningstimmar). I projektet kommer vi att beräkna både hälsoekonomiska och transportekonomiska kostnaderna av dessa händelser. Projektet genomförs tillsammans med forskare vid Lunds och Örebro universitet