Sociala medier kan öka flickors ångest genom försämrad självkänsla

En studie genomförd i samarbete med Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) har analyserat sambandet mellan skärmtid på sociala medier, ångest och självkänsla hos högstadieflickor i Stockholms län.

I studien analyserades hälsoenkätdata från 1161 flickor i årskurs 7–8, slumpvist utvalda från 116 rekryterade högstadieskolor runtom i Stockholms län, mellan åren 2016 – 2019. Deltagarna fick bland annat skatta hur de spenderade sin fritid online samt hur många fritidstimmar de ägnade åt olika onlineaktiviteter på telefon och/eller dator, både på vardagar respektive helger. Den genomsnittliga deltagaren rapporterade 4,7 timmars uppkopplad skärmtid per dag – varav majoriteten av den tiden kan antas ha tillbringats på Instagram och/eller Snapchat. Flickorna fick också uppskatta sin psykiska hälsa, bland annat genom att svara på frågor rörande upplevd självkänsla och ångestrelaterade symtom.

Tidigare studier har pekat mot att sociala medier oftare får hälsokonsekvenser för flickor jämfört med pojkar, i termer av ökad ångest och depression. Utifrån denna premiss valde studien att fokusera enbart på de deltagare som identifierade sig som flickor. Vid tiden för datainsamlingen framkom att tre fjärdedelar (1161 individer) av alla responderande tjejer hade Instagram och/eller Snapchat bland sina tre vanligaste onlineaktiviteter. För att kunna isolera effekten av just dessa två sociala plattformar exkluderades den resterande fjärdedelen från studien.

Samband mellan sociala medier och försämrad självkänsla

Studiens resultat indikerar att det finns ett samband mellan mängden tid som spenderas online och generaliserad ångest. Sambandet kan dessutom hänföras till att längre skärmtid är associerat med lägre självkänsla.

– Högstadieflickornas användning av Instagram och Snapchat kunde förknippas med försämrad självkänsla, och tycktes därigenom göra dem mer sårbara för ångest. Studien visar inte vad som orsakar vad, men resultatet kan tolkas som att en minskad användning av sociala medier kan främja en sundare självbild och bättre psykisk hälsa bland våra unga tjejer – en grupp där ångestsyndrom är ett utbrett hälsoproblem, säger författare Natalie Raderius.

Fortsatt arbete med att stärka unga flickor är viktigt

Resultaten visar inte om det var mängden tid på sociala medier som ökade ångest via reducerad självkänsla, eller tvärt om. Dock rekommenderas ett fortsatt arbete med att stärka unga flickors självkänsla och att inom vården behandla redan existerande ångestsyndrom inom denna grupp. Detta eftersom unga tjejers användning av sociala medier sannolikt inte kommer upphöra inom en överskådlig framtid.

Faktablad om studien

Läs mer om studien i faktabladet Sociala medier kan öka flickors ångest genom försämrad självkänsla.