Att prata om självmord är ett skydd för livet

Den 30 oktober lanserades ett nytt stödmaterial för chefer och medarbetare inom Region Stockholm som handlar om hur psykisk ohälsa och självmord kan lyftas på arbetsplatsen samt hur man kan bemöta en kollega eller medarbetare med psykisk ohälsa eller självmordstankar.

NASP har tillsammans med Regionledningskontoret (RLK), Regionalt kunskapscentrum kris- och katastrofpsykologi (RKK), Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Karolinska Universitetssjukhuset och Region Stockholms serviceförvaltning tagit fram ett stödmaterial för chefer och medarbetare inom Region Stockholm som syftar till att kunna stödja arbetsplatser i att arbeta självmordsförebyggande och med att prata om psykisk ohälsa och självmord. 

Materialet lanserades i samband med ett kunskapsseminarium den 30 oktober då arbetsgruppen samt allt material presenterades och NASP:s enhetschef Gergö Hadlaczky gav en övergripande presentation om självmordsstatistik, den suicidala processen och samtalet som en förebyggande insats. 

Materialet består av två foldrar riktade till chefer respektive medarbetare, en kortlek bestående av ett antal diskussionsfrågor som kan användas på arbetsplatsen samt en guide för den som ska leda samtal utifrån materialet. Materialet finns att tillgå på Region Stockholms intranät och i deras mötesapp:

Region Stockholm intranät - Krisstöd (sll.se)

https://intranat.sll.se/stod-i-arbetet/personal/arbetsmiljo/krisstod

Det går även att ta del av detta material samt ett mer allmänt stödmaterial (som riktar sig till alla arbetsplatser) via RESPI.se.

Illustration: Cecilia Birgersson Nordling

Publicerad 2023-11-01