Uppdaterad självmordsstatistik för Sverige år 2023

Socialstyrelsen publicerade nya självmordsdata för statistikåret 2023 den 25:e juni, 2024. Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) vid Karolinska Institutet och Region Stockholm sammanställer och analyserar årligen denna statisk på riks-, läns- och kommunnivå. Sammanfattningsvis så har antalet självmord ökat i Sverige sedan den rekordlåga siffran som uppmättes år 2020, men trendanalyser visar att den sjunkande trenden som observerats sedan år 2000 kvarstår.

NASP bedriver epidemiologisk bevakning av antalet självmord och självskador i Sverige för att kunna kartlägga relevanta riskgrupper och trender, som i sin tur kan ligga till grund för riktade folkhälsoinsatser. På våra statistiksidor görs årliga uppdateringar av statistiken kring självmord och självskador/självmordsförsök på nationell och länsnivå. Den 25 juni i år publicerade Socialstyrelsen den officiella dödsorsaksstatistiken för 2023 och NASP har analyserat och sammanställt data rörande självmord (säkra och osäkra). 

Övergripande trenden har inte förändrats

I början av pandemin, år 2020, sjönk självmordstalet relativt abrupt (1459 dödsfall), dock utan att skapa substantiella förändringar i Sveriges övergripande nedåtgående självmordstrend. Under de tre efterföljande åren (2021–2023) har självmordstalet stegvist ökat – till 1617 dödsfall år 2023 – men i så pass marginell utsträckning att den övergripande trenden inte förändrats. 

En ”ökning” i det här sammanhanget ska tolkas som att ett självmordstal är större än exempelvis förgående års självmordstal – utan att orsaka ett trendbrott. Med ”trend” avses generella mönster som kan identifieras över längre tidsperioder, där en prognos kan fastställas, som indikerar om självmordstalet kan förväntas fortsätta utvecklas på samma vis även nästkommande år.

När man stratifierar dödsorsaksdata, alltså delar in befolkningen i mindre grupper (till exempel män respektive kvinnor i fem ålderskategorier), är det svårare att upptäcka trender på grund utav en större variation i de årliga värdena. NASP:s trendanalyser, som i stor utsträckning består av stratifierade data, kan därför vara något osäkra. Trots denna osäkerhet kan analyserna vara användbara för att tidigt identifiera potentiella förändringar. 

Observerade trender

Mellan vissa givna startår fram till år 2023 har följande generella självmordstrender (säkra och osäkra självmord) observerats för olika åldersgrupper i Sverige.

  • Båda könen, åldersgrupp 15+ år: Mellan åren 2000–2023 ses en signifikant nedåtgång med en halv procent per år. Både män och kvinnor bidrar till minskningen. Beräkningen inkluderade både säkra och osäkra självmord. Fynden är robusta och trovärdiga.
  • Båda könen, åldersgrupp 15–24 år: Tidigare sågs en ökande självmordstrend bland unga personer, med start runt år 1994 fram till år 2022. Vidare analyser kommer att genomföras för att undersöka om denna trend eventuellt kan ha brutits i samband med covid-19-pandemins start, år 2020, och perioden fram till 2023. 
  • Båda könen, åldersgrupp 25–44 år: Mellan åren 2003–2023 ses en årlig ökning med om en halv procent. Fynden är relativt robusta.
  • Båda könen, åldersgrupp 45–64 år: Mellan åren 2009–2023 ses en årlig minskning om 1,5%. Fynden är relativt robusta.

Fortsatt analys av data

NASP kommer fortsätta att analysera dödsorsaksstatistiken för 2023. Statistik rörande självmordsmetoder och självmordsförsök/självskador kommer också att analyseras och sammanställas. 

Sammanställning av data på kommunnivå för 2023 kommer att påbörjas under hösten 2024.

Mer information

På NASP:s statistiksidor kan du ta del av självmordsstatistiken för Sverige, Sveriges län och Stockholms län under 2023 i detalj.  

Arbetar du för en region eller kommun och önskar att få hjälp med framtagning och tolkning av statistik? Kontakta oss så hjälper vi dig.